METİN İNCELER

METİN İNCELER

Şirvan Malmüdürlüğü 56760 Şirvan/SİİRT
METİN İNCELER

Çok Uluslu Şirketlerde Personel Seçimi ve Yerleştirmeler

17 Eylül 2014, by Metin Inceler, category Makale
Uluslararası Personel Seçimi ve İşe Yerleştirmeler Personel planlarına göre ihtiyaç duyulan personelin nitelik ve miktarı önceden saptanmaktadır. Personelin niteliklerinin belirlenmesi için başvuruların karşılaştırılmasını sağlayacak bazı standartların bulunması gerekir. Bu standartlar herhangi bir kişinin işe alınabilmesi için sahip olması gereken nitelikleri belirler. Bu niteliklerin belirlenmesi hangi işe eleman alınacak ise o işin incelenmesini gerektirir, işin nitelikleri, gerekleri ve standartlarını belirlenmesini sağlayan bu incelemeye iş analizi denir. (Beliz Dereli http//www.iticu.edu.tr/kutuphane/dergi/s7/M00083.pdf 1 Mart 2007) 
Uluslararası işgücü kaynaklarında üç çeşit kadrolama vardır: 
1 – Ana ülke temelli kadrolama (Etnosentrik) 
2- Ev sahibi ülke temelli kadrolama (Polisentrik, Regiosentrik)
3- Küresel kadrolama (Geosentrik) 
Literatürde yönetim kadrolarında ana ülkeden, diğer iş görenleri faaliyette bulunan ülkenin vatandaşlarından seçilir.
Çokuluslu şirketler genellikle işgücü maliyetinin düşük olduğu ülkelerde yatırım yapmaktadırlar. Örneğin Çin’de işgücü maliyetleri düşük olduğundan yabancı yatırımcılar oraya yönlenmektedirler. Hükümetler ÇUŞ’ların kendi ülkelerinde yatırım yapmalarına izin verme veya kolaylık sağlamanın ön koşulu olarak yerel işgücünün istihdamını öne sürebilir.
Çokuluslu Şirketlerin yöneticilerinin seçiminde üç önemli kaynak vardır: 
1- Ana Ülke Vatandaşları
ÇUŞ’lar yöneticilerini kendi ülkelerinden seçebilirler. Nedenleri ise; 
• Kalifiye ve teknik elemanlarının ev sahibi ülkelerde bulunmayışı 
• Şirketin kendine ait işgücüne uluslararası düzeyde tecrübe kazandırma isteği 
• Ana ülke ile koordinasyon ve kontrolün daha iyi bir şekilde sağlanması 
• Seçtikleri yöneticinin kendi şirketlerinin örgütsel stratejilerini, kültürel yapılarını daha iyi bilmesi ve şirketin misyonu çerçevesinde hareket etmesi
2- Ev Sahibi Ülke Vatandaşları 
Yöneticileri ev sahibi ülkeden de seçebilmektedirler. 
• Ülke vatandaşlarının seçilmesinde en önemli neden hükümetlerin şirketlerinin yönetiminin yerlileştirilmesi yönündeki yaptırımlarıdır. 
Yönetime ev sahibi ülkeden istihdam edilme nedenleri: 
• Söz konusu misafir ülkenin sosyo-kültürel yapısına daha iyi uyum sağlamak 
• Hükümetlerle olan ilişkileri iyi tutmak 
• Yatırım yapılan ülkenin ekonomik yapısını daha yakından takip etmek 
3- Üçüncü Ülke Kaynaklı Yöneticiler
Geniş deneyimleri olan bu yöneticiler uzmanlık alanlarına ihtiyaç nedeniyle istihdam edilen kişilerdir. Örneğin birden fazla yabancı dil bilmeleri şirket lehine olur. ÇUŞ’ların yöneticilerini üçüncü ülkelerden seçmelerinin olumsuz nedenleri de vardır. Örneğin sınır komşusu olan Türkiye-Yunanistan, Hindistan-Pakistan gibi ülkeler arasındaki geçimsizlik. ÇUŞ’lar eğer yöneticilerini ev sahibi ülkeden seçmeye karar verirlerse o ülkede kendilerine uyum sağlayabilecek, kendilerinin de o ülkenin fiziksel sosyo-kültürel ve dil yapılarına hâkim olması adına istihdam edilecek işgücüne yönetsel yetenek ve teknik bilgi gibi bazı kriterleri sunarlar.

Comments are closed.