METİN İNCELER

METİN İNCELER

Şirvan Malmüdürlüğü 56760 Şirvan/SİİRT
METİN İNCELER

Kalite Terimleri

10 Mart 2017, by Metin Inceler, category Makale
KALİTE: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesidir. (ISO 9000:2000)
KALİTE POLİTİKASI: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen şirketin yönelişini ve toplam hedefleri gösteren ifadedir.
KALİTE YÖNETİMİ: Bir organizasyonun yönetilmesi ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetlerdir.
KALİTE HEDEFLERİ: Kalite ile ilişkili olarak istenen veya amaçlanan şeyler


Kalite hedefleri SMART olmalıdır.

S : Specified / belirli, ilgili bölüm ve proses için

M : Measurable / Ölçülebilir

A : Achievable / Ulaşılabilir

R : Real / Gerçekçi 

T : Timing / Zamana bağlı

KALİTE PLANLAMASI: Kalite Yönetiminin, kalite hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerin karşılanması için gerekli operasyonel proses ve ilgili kaynakların temini konusunda odaklanmış bir parçasıdır.
KALİTE KONTROL: Kalite şartlarının karşılanmasına odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasıdır.
KALİTE GÜVENCE: Kalite şartlarının karşılandığı güvencesi vermeye odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasıdır.
İYİLEŞTİRME: Kuruluşun kalite şartlarını karşılama kabiliyetinin artırılmasına odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasıdır.
ÇALIŞMA ORTAMI: İşin yapıldığı ortam şartları.
DENETİM KRİTERİ: Referans olarak belirlenen politika, prosedür ve gereklilikler.
ÜRÜN: Sürecin (process) bir sonucu

Dört Genel Ürün Kategorisi:

Donanım; Yazılım; Servisler; İşlenmiş Malzemeler veya tüm bunların kombinasyonu.

ŞARTLAR: Belirlenen, Genel olarak istenen veya yasal ihtiyaç ve beklentiler. Ürün, sistem veya müşteri ile ilişkili olabilir. Belirlenmiş şartlar yazılı hale getirilmiş olandır. Şartlar değişik kaynaklar tarafından ortaya konmuş olabilir.
DÜZELTİCİ FALİYET: Belirlenen bir uygunsuzluğun ana sebebini ortadan kaldırmak ve tekrarını engellemek için yapılan faaliyet.
ÖNLEYİCİ FALİYET: Potansiyel bir uygunsuzluğun (henüz ortaya çıkmamış) sebebini ortadan kaldırmak için yapılan faaliyet.
STANDART DIŞI İZİN: Şartlara uymayan ürünlere çıkış izni verme.
SERBEST BIRAKMA: Prosesin bir sonraki aşaması ile devam etmek için verilen izin
GÖZDEN GEÇİRME: Belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için oluşturulan konuların uygunluğunu ve etkinliğini tespit için gerçekleştirilen faaliyetler.
DOĞRULAMA: Belirlenen şartların karşılandığını gösteren objektif delillere dayalı olarak teyit işlemi.
GEÇERLİ KILMA: Gerçek delillerin incelenmesi sonucunda istenen amaca ve uygulamaya dönük gerekliliklerin karşılandığının teyit edilmesi.
GERÇEK DELİL: Bir şeyin bulunduğunu ve gerçek olduğunu gösteren bilgi veya veriler.
UYGUNSUZLUK: Gerekliliklere uymama
PROSES: Girdileri çıktılara dönüştüren ve birbirleri ile ilişkili veya etkileşen faaliyetler dizisi

© METİN İNCELER © www.metininceler.com www.metininceler.net www.metininceler.com.tr

Comments are closed.