top of page
  • Yazarın fotoğrafıMetin İnceler

Çok Uluslu Şirketlerde Personel Seçimi ve Yerleştirmeler

Uluslararası Personel Seçimi ve İşe Yerleştirmeler Personel planlarına göre ihtiyaç duyulan personelin nitelik ve miktarı önceden saptanmaktadır. Personelin niteliklerinin belirlenmesi için başvuruların karşılaştırılmasını sağlayacak bazı standartların bulunması gerekir. Bu standartlar herhangi bir kişinin işe alınabilmesi için sahip olması gereken nitelikleri belirler. Bu niteliklerin belirlenmesi hangi işe eleman alınacak ise o işin incelenmesini gerektirir, işin nitelikleri, gerekleri ve standartlarını belirlenmesini sağlayan bu incelemeye iş analizi denir. (Beliz Dereli http//www.iticu.edu.tr/kutuphane/dergi/s7/M00083.pdf 1 Mart 2007)


Uluslararası işgücü kaynaklarında üç çeşit kadrolama vardır:

1 - Ana ülke temelli kadrolama (Etnosentrik)

2- Ev sahibi ülke temelli kadrolama (Polisentrik, Regiosentrik)

3- Küresel kadrolama (Geosentrik)

Literatürde yönetim kadrolarında ana ülkeden, diğer iş görenleri faaliyette bulunan ülkenin vatandaşlarından seçilir.

Çokuluslu şirketler genellikle işgücü maliyetinin düşük olduğu ülkelerde yatırım yapmaktadırlar. Örneğin Çin'de işgücü maliyetleri düşük olduğundan yabancı yatırımcılar oraya yönlenmektedirler. Hükümetler ÇUŞ'ların kendi ülkelerinde yatırım yapmalarına izin verme veya kolaylık sağlamanın ön koşulu olarak yerel işgücünün istihdamını öne sürebilir.


Çokuluslu Şirketlerin yöneticilerinin seçiminde üç önemli kaynak vardır:

1- Ana Ülke Vatandaşları

ÇUŞ'lar yöneticilerini kendi ülkelerinden seçebilirler. Nedenleri ise;

• Kalifiye ve teknik elemanlarının ev sahibi ülkelerde bulunmayışı

• Şirketin kendine ait işgücüne uluslararası düzeyde tecrübe kazandırma isteği

• Ana ülke ile koordinasyon ve kontrolün daha iyi bir şekilde sağlanması

• Seçtikleri yöneticinin kendi şirketlerinin örgütsel stratejilerini, kültürel yapılarını daha iyi bilmesi ve şirketin misyonu çerçevesinde hareket etmesi


2- Ev Sahibi Ülke Vatandaşları

Yöneticileri ev sahibi ülkeden de seçebilmektedirler.

• Ülke vatandaşlarının seçilmesinde en önemli neden hükümetlerin şirketlerinin yönetiminin yerlileştirilmesi yönündeki yaptırımlarıdır.

Yönetime ev sahibi ülkeden istihdam edilme nedenleri:

• Söz konusu misafir ülkenin sosyo-kültürel yapısına daha iyi uyum sağlamak

• Hükümetlerle olan ilişkileri iyi tutmak

• Yatırım yapılan ülkenin ekonomik yapısını daha yakından takip etmek


3- Üçüncü Ülke Kaynaklı Yöneticiler

Geniş deneyimleri olan bu yöneticiler uzmanlık alanlarına ihtiyaç nedeniyle istihdam edilen kişilerdir. Örneğin birden fazla yabancı dil bilmeleri şirket lehine olur. ÇUŞ'ların yöneticilerini üçüncü ülkelerden seçmelerinin olumsuz nedenleri de vardır. Örneğin sınır komşusu olan Türkiye-Yunanistan, Hindistan-Pakistan gibi ülkeler arasındaki geçimsizlik. ÇUŞ'lar eğer yöneticilerini ev sahibi ülkeden seçmeye karar verirlerse o ülkede kendilerine uyum sağlayabilecek, kendilerinin de o ülkenin fiziksel sosyo-kültürel ve dil yapılarına hâkim olması adına istihdam edilecek işgücüne yönetsel yetenek ve teknik bilgi gibi bazı kriterleri sunarlar.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Mentorluk Sisteminin İyi İşlemesi İçin 15 İlke

-Pozitif Ortam: Seçeneklerin tartışıldığı, potansiyelin ve motivasyonun ortaya konduğu pozitif bir ortam yaratılmalıdır. - Karakter Geliştirme: Sadece yetenekleri değil, zihinsel ve etik özellikle

Mentorluğun Çeşitleri

a- Yönetsel Akıl Hocalığı: Tüm iyi yöneticiler çalışanlarına bir dereceye kadar akıl hocalığı (Mentorluk) yapar, fakat bu, sadece o anki görev tanımlarıyla sınırlıdır. Yöneticilerin tüm çalışanlarına

Σχόλια


bottom of page